Menu

Reklamačné podmienky

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU


    Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Mgr. Jana Balážovej, so sídlom 96501 Stará Kremnička 229, IČO: 51266156, zapísanej v živnostenskom registri Okresného úradu Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-21145 (ďalej aj ako „naša spoločnosť“) a kupujúceho pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady, najmä rozsah, podmienky a spôsob uplatňovania práv z vadného plnenia, resp. zo záruky za akosť poskytnutej predávajúcim v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy.

 1. Reklamácie na poskytovanie služieb sa musia uplatniť písomne prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára na webovej stránke e-shopu do 14 dní od poskytnutia služby kupujúcemu.
 2. Kupujúci musí popísať príčinu reklamácie a poskytnúť dostatočné informácie o nároku na reklamáciu, vrátane popisu problému a dátumu, kedy sa problém vyskytol.
 3. Pred poskytnutím služby musí predajca informovať kupujúceho o možnostiach riešenia reklamácie a postupoch na ich uplatnenie.
 4. Ak reklamácia bude uznaná, predajca buď opraví chybu alebo poskytne kupujúcemu náhradu za službu.
 5. V prípade, že reklamácia nie je oprávnená, kupujúci musí uhradiť náklady na poskytnutie služby alebo na iné náklady, ktoré s reklamáciou súvisia.
 6. Ak sa reklamácia týka podcastu, ktorý bol zakúpený a nesplňuje očakávania kupujúceho, predajca môže buď poskytnúť nový podcast, ktorý splní požiadavky kupujúceho, alebo vrátiť peniaze za zakúpený podcast.
 7. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia bez udania dôvodu, avšak ak už boli poskytnuté nejaké služby, kupujúci bude povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s poskytnutými službami.
 8. Ak kupujúci požiada o zrušenie objednávky, predajca vráti kupujúcemu peniaze do 14 dní od storna objednávky, ak zákonné podmienky na odstúpenie od zmluvy boli splnené.
 9. Predajca môže odmietnuť poskytnutie služby v prípade, že kupujúci poskytne nepravdivé informácie o sebe alebo o svojich požiadavkách.
 10. V prípade, že kupujúci je nespokojný so službou, má povinnosť informovať predajcu a dať mu možnosť riešiť problém pred tým, ako sa obráti na sťažnosti alebo iné inštitúcie.
 11. Reklamačné podmienky sa riadia slovenskými zákonmi a právnymi